Закриване и рекултивация на Депо за битови отпадъци - с. Долни Богров

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото

Вкл.: 3 вида Геомембрани ПЕВП, Разделителен тъкан геотекстил ПП, Бентонитова хидроизолация,  и
Геотекстил за изолационен екран.

Изпълнение: 2012-2013

Позиция: Подизпълнител