Обекти, изпълнени от Гимекспорт АД

Геосинтетични материали за Долен и за Горен изолационен екран на Общински и Промишлени  Депа за отпадъци

 • Гладки и структурирани Геомембрани ПЕВП – 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм;
 • Бентонитови хидроизолации – 3.5 кг, 4.5 кг, 5 кг съдържание на Бентонит
 • Дренажни геокомпозити с ПП и ПЕВП сърцевина
 • Геомрежи от полиестер (ПЕС)  и  полипропилен (ПП)
 • Армиращи геокомпозити от геомрежи с геотекстил
 • Антиерозионни мрежи и рогозки от полипропилен (ПП), кокос, юта
 • Тъкани геотекстили     (ПП) – 60/60 ÷ 130/130 kN
 • Нетъкани геотекстили (ПП) – 300, 310, 500, 700, 800, 1200, 2000 гр/м2
 • Геоклетки – с различни размери и височини от 7.5; 10 ; 15 ; 20 см
 • Габиони с различни размери, покритие и дебелини

 

Доставени от ГИМЕКСПОРТ АД

Доставки през 2016 г.

 1. Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО – гр. Банско
 2. Инсталация за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров
 3. Депо за неопасни отпадъци кв. Суходол
 4. Регионално депо Костинброд
 5. Закриване и рекултивация на общинско Депо за твърди битови отпадъци гр. Русе
 6. Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на АЕС Марица-Изток 1
 7. Депо за неопасни производствени отпадъци на територия на съществуващ сгуроотвал на Брикел ЕАД
 8. Обект на Дънди Прешъс Металс ЕАД, гр. Крумовград
 9. Укрепване на ул. Кара Кольо, град Плевен
 10. ”Съоръжение при км 1+550 на р. Места,   Път II-1903, Път II – 19 Елешница – Път II -84”
 11. “АМ Струма ЛОТ3.3, Участък „ Благоевград – Сандански“


Доставки през 2015 г.                                                                                                         

 1. „Инсталация за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров“
 2. „Депо за неопасни отпадъци кв. Суходол“
 3. „Закриване и рекултивация на общинско Депо за твърди битови отпадъци” гр. Русе
 4. „Закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци на община Ямбол“
 5. „Закриване и рекултивация на общинско Депо за битови отпадъци в землището на с. Лъвино, общ. Исперих“ 
 6. „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит“
 7. "Закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци с.Сотиря, общ. Сливен,етап II“
 8. „Изграждане на регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с.    Гарваново, общ. Димитровград
 9. „Реконструкция на общинско Депо за битови отпадъци – Тополовград“
 10. „Закриване на съществуващо сметище за твърди битови отпадъци гр. Козлодуй“
 11. „Депо за нерадиоактивни битови и промишлени отпадъци на АЕЦ Козлодуй – етап II“
 12. „Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на Девен АД“
 13. „Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на АЕС Марица-Изток 1“
 14. „Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на Каолин АД“


 Доставки през 2014 г

 1. Инсталация за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров“
 2. „Депо за неопасни отпадъци кв. Суходол“
 3. „Депо (хвостохранилище)за фаялитов отпадък на Аурубис АД, гр. Пирдоп“


Доставки през 2013 г.

 1. „ Инсталация за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров“
 2. „ Депо (хвостохранилище)за фаялитов отпадък на Аурубис АД, гр.Пирдоп
 3. „ Реконструкция и модернизация на Регионално Депо за ТБО” гр.Смолян – клетка 2
 4. „ Рекултивация на съществуващо общинско депо, Община Самуил“
 5. „ Депо за неопасни промишлени отпадъци на ТЕЦ - Брикел ЕАД , гр.Гълъбово
 6. „ Депо за отпадъци на Флотационна фабрика за калциеф флуорит, гр.Чипровци


Доставки през 2012 г.

 1.  „ Инсталация за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров“
 2. „ Реконструкция и модернизация на Регионално Депо за ТБО” гр.Смолян – клетка 2
 3. „ Депо за неопасни отпадъци в землището на с.Въглен, общ. Аксаково
 4. „ Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на Каолин АД“
 5. „ Депо (хвостохранилище)за фаялитов отпадък на Аурубис АД, гр.Пирдоп“
 6. „ Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на Биовет АД, гр.Разград“


Доставки през 2011 г.  

 1. „ Регионален център за обезвреждане на битови отпадъци за общините Асеновград,
     Първомай, Садово, Куклен и Лъки – I клетка“, гр. Асеновград
 2. „  Регионално Депо за твърди битови отпадъци” гр. Смолян – клетка 1
 3. „  Рекултивация общинско Депо за битови отпадъци” общ. Баните
   

Доставки през 2010 г. 

 1. „ Регионално Депо за твърди битови отпадъци” гр. Смолян – клетка 1
 2. „ Депо за неопасни отпадъци от Агрополихим, гр. Девня
     

Доставки през 2006 г. 

 1. „Депо за неопасни отпадъци кв. Суходол“