Депо Ей И Ес Марица-Изток 1 – Клетки 1 и 2
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото
вкл: 2 вида Геомембрани ПЕВП, Защтен и разделителен нетъкани геотекстили ПП, Дренажен слой от речна промита баластра, Инспекционен и Дренажен тръбопроводи;

Закриване и рекултивация на Депо за битови отпадъци - с. Долни Богров
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото

Вкл.: 3 вида Геомембрани ПЕВП, Разделителен тъкан геотекстил ПП, Бентонитова хидроизолация,  и Геотекстил за изолационен екран.