Съоръжение за отпадъци на ЕйИЕс Марица-Изток 1
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Нетъкани и Тъкани Геотекстили ПП 

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни / битови и строителни отпадъци в землището на гр. Гълъбово – 27,5 дка
Вид СМР: Доставка и Супервизия на геосинтетични материали за горен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води, Геомрежа и Геотекстил ПП  

Изграждане на Клетка 4 и Клетка 4 в Депо за неопасни отпадъци - м. Садината – I-ви етап
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Тъкан Геотекстил ПП 

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на гр.Бяла, обл. Русе – 18,5 дка
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран
Вкл. Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води, Геомембрана ПЕВП и Геотекстил ПП

Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на Община . Елена – 27 дка
Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за горен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води, Геотекстил ПП

Рекултивация на депо за битови отпадъци на община Полски Тръмбеш – 20 дка
Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за горен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води 

Инсталация за компостиране на гр. Козлодуй
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Мембрана за компост по индивидуален проект 

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Долни Дъбник – 48.5 дка
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали в горен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води, Разделителен Геотекстил, Геомембрана ПЕВП, Предпазен геотекстил, Биоразградима рогозка.

Изграждане на Клетка 2 в Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Хасково, Димитровград и с. Гарваново – 30 дка
Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за долен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил 

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Пордим
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали в горен изолационен екран.
Вкл. Дренажен геокомпозит 

Депо за неопасни отпадъци на Топлофикация Перник – 76.5 дка
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран.
Вкл. Геомембрана ПЕВП, Защитен Геотекстил, Геомрежа

Инсталация за компостиране на гр. Карлово
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Мембрана за компост по индивидуален проект 

Инсталация за компостиране на гр. Хисар
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Мембрана за компост по индивидуален проект

Ново депо за неопасни отпадъци на ТЕЦ Русе – 93 дка
Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за долен изолационен екран.
Вкл.  Геомембрана ПЕВП, Защитен Геотекстил 

Техническа рекултивация на клетка 3, етап I на Депо за пепелина и гипс на ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово – 123 дка
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.
Вкл.  Дренажен геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил