Изграждане на клетка към депо за неопасни отпадъци на Солвей Соди АД

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил

 

Изграждане на басейни за аквакултури

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран

Вкл. Геомембрана ПЕВП

 

Армиране основата на насипно съоръжение на Солвей Соди АД

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Геомрежа и Дренажен геотекстил

 

Закриване и рекултивация на I-во Окислително езеро на Нефтохим – Лукойл - 18 дка

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Бентонитова хидроизолация и Два вида Геотекстили ПП

 

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, Сунгурларе – 18 дка

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.

Вкл. Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води

 

Съоръжение за отпадъци на ЕйИЕс Марица-Изток 1

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран

Вкл. Геомембрани ПЕВП

 

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, Левски – 11 дка

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация

 

Инсталация за компостиране на гр. Септември, Резервоар за инфилтрат

Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за долен изолационен екран

Вкл. Геомембрана ПЕВП

 

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци гр. Генерал Тошево – 37 дка

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация и Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води

 

Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО с. Черганово, община Казанлък – 57 дка

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация и Геоклетки

 

Техническа рекултивация на клетка 2, етап II на Депо за пепелина и гипс в ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово – 220 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в горен изолационен екран.

Вкл. Дренажен геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил

 

Разширение на действащо депо за фосфогипсов отпадък, етап II на Агрополихим, гр. Девня - изграждане на Kлетки 3 и 4 – 76 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Зашитен геотекстил, три вида Дренажен геокомпозит, два вида Високоякостни геомрежи, Биорогозка, Геоклетки

 

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг – Клетка 2, етап II – 5,4 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Дренажен геокомпозит,

 

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг – Рекултивация на Клетка 1 – 7,3 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил, два слоя Дренажен геокомпозит

 

Депо за неопасни отпадъци на Топлофикация Русе – 26 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.

Вкл. Геомембрана ПЕВП, защитен Геотекстил

 

Басейн за инфилтрат на Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура на площадка РЦР

в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, защитен Геотекстил, Мембрана за компост;