Изграждане на клетка към депо за неопасни отпадъци на Солвей Соди АД
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил

Изграждане на басейни за аквакултури
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран
Вкл. Геомембрана ПЕВП

Армиране основата на насипно съоръжение на Солвей Соди АД
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Геомрежа и Дренажен геотекстил

Закриване и рекултивация на I-во Окислително езеро на Нефтохим – Лукойл - 18 дка
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Бентонитова хидроизолация и Два вида Геотекстили ПП

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, Сунгурларе – 18 дка
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.
Вкл. Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води

Съоръжение за отпадъци на ЕйИЕс Марица-Изток 1
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран
Вкл. Геомембрани ПЕВП

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, Левски – 11 дка
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация

Инсталация за компостиране на гр. Септември, Резервоар за инфилтрат
Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за долен изолационен екран
Вкл. Геомембрана ПЕВП

ЗакривВид СМР:ане и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци гр. Генерал Тошево – 37 дка
Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация и Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води

Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО с. Черганово, община Казанлък – 57 дка
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация и Геоклетки

Техническа рекултивация на клетка 2, етап II на Депо за пепелина и гипс в ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово – 220 дка
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в горен изолационен екран.
Вкл. Дренажен геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил

Разширение на действащо депо за фосфогипсов отпадък, етап II на Агрополихим, гр. Девня - изграждане на Kлетки 3 и 4 – 76 дка
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Зашитен геотекстил, три вида Дренажен геокомпозит, два вида Високоякостни геомрежи, Биорогозка, Геоклетки

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг – Клетка 2, етап II – 5,4 дка
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Дренажен геокомпозит,

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг – Рекултивация на Клетка 1 – 7,3 дка
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в горен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил, два слоя Дренажен геокомпозит

Депо за неопасни отпадъци на Топлофикация Русе – 26 дка
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.
Вкл. Геомембрана ПЕВП, защитен Геотекстил

Басейн за инфилтрат на Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура на площадка РЦР
в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, защитен Геотекстил, Мембрана за компост;