Техническа рекултивация на клетка 2, етап II на Депо за пепелина и гипс в ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово – 220 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в горен изолационен екран.

Вкл. Дренажен геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил

 

Разширение на действащо депо за фосфогипсов отпадък, етап II на Агрополихим, гр. Девня - изграждане на Kлетки 3 и 4 – 76 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Зашитен геотекстил, три вида Дренажен геокомпозит, два вида Високоякостни геомрежи, Биорогозка, Геоклетки

 

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг – Клетка 2, етап II – 5,4 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Дренажен геокомпозит,

 

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг – Рекултивация на Клетка 1 – 7,3 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил, два слоя Дренажен геокомпозит

 

Депо за неопасни отпадъци на Топлофикация Русе – 26 дка

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.

Вкл. Геомембрана ПЕВП, защитен Геотекстил

 

Басейн за инфилтрат на Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура на площадка РЦР

в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, защитен Геотекстил, Мембрана за компост;