Депо за производствени опасни отпадъци

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали вкл. Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Дренажен геокомпозит.

Изпълнение: 2010 - 2011 г.

Позиция: Член на Консорциум „ТРЕЙД ГИМЕКСПОРТ“