Изграждане на депо за отпадъци Чеиргьол 1

Изграждане на депо за отпадъци „Чеиргьол 1” след закриване и рекултивация на съществуващо депо „Шламоотвал” на „Монди-Стамболийски“ ЕАД

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали за изолационен екран вкл:Бентонитова изолация,Геомембрана ПЕВП, Усилен тъкảн Геотекстил, Защитен нẻтъкан Геотекстил и Дренажен геокомпозит.

Изпълнение: 2011 г.

Позиция: Подизпълнител