Изграждане на лагуни на животновъдни стопанства в гр. Луковит, с. Самуилово, с. Милковица, с. Драгаш
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали за изолационен екран
вкл: Геомембрана ПЕВП, Защитен нẻтъкан Геотекстил. 

Изграждане на депо за отпадъци „Чеиргьол 1” след закриване и рекултивация на съществуващо депо „Шламоотвал” на „Монди-Стамболийски“ ЕАД
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали за изолационен екран
вкл:Бентонитова изолация,Геомембрана ПЕВП, Усилен тъкảн Геотекстил, Защитен нẻтъкан Геотекстил и Дренажен геокомпозит.

Рекултивация и закриване на южна част на Депо за неопасни отпадъци Сгуроотвал на Топлофикация Русe
Вид СМР: Доставка и полагане на Геомембрана ПЕВП и Геотекстил.

Клетки за съхранение на опасни промишлени суровини - Хан Аспарух АД, гр. Исперих
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали вкл. Геомембрана ПЕВП и Геотекстил.

Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали на Клетка 2.1, Ретензионен басейн и Събирателна шахта, вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Геоклетъчна система. Доставка и полагане на баластра по дъно и откоси на Клетка 2.1

Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на общ. Гоце Делчев
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на Клетка 2, Ретензионен басейн и Събирателна шахта, вкл.Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Геоклетъчна система. Полагане на речна баластра по откоси на Клетка 2 

Депо за производствени опасни отпадъци
Вид СМР:
Доставка и полагане на геосинтетични материали вкл. Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Дренажен геокомпозит.