Регионално депо за неопасни отпадъци от Общините Ботевград, Правец и Етрополе

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на Клетка 1, Ретензионен басейн и Събирателна шахта, вкл.Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Геоклетъчна система.

Изпълнение: 2012 г.

Позиция: Подизпълнител