Депо за неопасни отпадъци Садината

Вид СМР: Доставка и полагане на Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП и
Геотекстил за изолационен екран по дъно и откоси.

Изпълнение: 2012 г.

Позиция: Подизпълнител