Площадка за отпадъци гр. Раднево
Вид СМР: Доставка и полагане на материали
Вкл. Геомембрана ПЕВП и Защитен нетъкан геотекстил ПП

Закриване и рекултивация на старо депо за отпадъци на община Ловеч
Вид СМР: Доставка и полагане на материали
Вкл. Геомембрана ПЕВП

Рекултивация на клетки 1 и 2 на Депо за пепелина и гипс в ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово
Вид СМР: Доставка и полагане на дренажен геокомпозит в горен изолационен екран.
Вкл. Дренажен геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил 

Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура
Вид СМР: Доставка и полагане на материали по дъно и откоси на депото и езеро за инфилтрат.
Вкл. Геомембрани ПЕВП, Защитни нетъкани геотекстили ПП, Бентонитова хидроизолация 

Депо за неопасни отпадъци към Завод за преработка на битови отпадъци с. Шишманци, Клетка 2
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защитни нетъкани геотекстили ПП,      Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил, Геоклетки;