Площадка за отпадъци гр. Раднево

Вид СМР: Доставка и полагане на материали

Вкл. Геомембрана ПЕВП и Защитен нетъкан геотекстил ПП

 

Закриване и рекултивация на старо депо за отпадъци на община Ловеч

Вид СМР: Доставка и полагане на материали

Вкл. Геомембрана ПЕВП

 

Рекултивация на клетки 1 и 2 на Депо за пепелина и гипс в ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово

Вид СМР: Доставка и полагане на дренажен геокомпозит в горен изолационен екран.

Вкл. Дренажен геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил

 

Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура

Вид СМР: Доставка и полагане на материали по дъно и откоси на депото и езеро за инфилтрат.

Вкл. Геомембрани ПЕВП, Защитни нетъкани геотекстили ПП, Бентонитова хидроизолация

 

Депо за неопасни отпадъци към Завод за преработка на битови отпадъци с. Шишманци, Клетка 2

Вид СМР:
Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.

Вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защитни нетъкани геотекстили ПП,      Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил, Геоклетки;