Закриване и рекултивация на старо депо за отпадъци на община Ловеч

Вид СМР: Доставка и полагане на материали

Вкл. Геомембрана ПЕВП

Година на изпълнение: 2016

Позиция: Подизпълнител