Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.

вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП и Защтен нетъкан геотекстил ПП;

Изпълнение: 2014 – 2015 г.

Позиция: Подизпълнител