Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Симеоновград

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за горен изолационен екран на депото.

 вкл.: Бентонитова хидроизолация, Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил;

Изпълнение: 2015 г.

Позиция: Подизпълнител