Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали на Клетка 2.1, Ретензионен басейн и Събирателна шахта, вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Геоклетъчна система. Доставка и полагане на баластра по дъно и откоси на Клетка 2.1.

Изпълнение: 2011 г.

Позиция: Подизпълнител