За нас

Гимекспорт АД сключи нов договор за биологична рекултивация

Депо за производствени опасни отпадъци

Реконструкция и изграждане на езеро за ПП нужди, сухо езеро и плантация на Англо-Американси Колеж

Водоем с. Добродан, общ. Троян

Закриване и рекултивация на Депо за битови отпадъци - с. Долни Богров

Депо за неопасни отпадъци Садината

Регионално депо за неопасни отпадъци от Общините Ботевград, Правец и Етрополе

Продължение на десен Перловски колектор – ЕТАП III – бул. Петко Ю. Тодоров, гр. София

Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на общ. Гоце Делчев