Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра