• Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи
Безнапорни тръбопроводни системи

Мобилни системи за стабилни решения или защо да изберете спирално навити UPVC тръби SPIRA PIPE:

Икономическите условия при производството и полагането на канализационни системи в редица страни налагат решаването на въпроса за разработване на тръби с по – малка пръстенна коравина, които да имат същата област на приложение, както традиционно използваните системи. По – малката пръстенна коравина означава по – малък разход на суровина и по – малко тегло, следователно – по – евтини, поради две причини:

 • по – ниската производствена себестойност
 • по – лесен монтаж

В резултат на тези разработки са създадени тръбите “Spira Pipe” – една еластична тръбна система

Поведението на еластични тръбни системи под вертикален натиск показва важни разлики спрямо нееластичните, каквито са напрмер бетонните тръби. Еластичните тръби променят формата си под вертикален и хоризонтален товар, поради което значителна част от натоварването се предава на прилежащата почва – т.е. при поемане на натоварването участва цялата система тръба – почва. Това дава редица преимущества на спирално навитите uPVC тръби “Spira Pipe”, които са рагледани по – долу.

Технология на тръбите "Spira Pipe"

UPVC тръбите “Spira Pipe” са първокласни тръби, произвеждани в съответствие с TS 12132 (Термопластични тръби и фитинги, спирално навити, за употреба при подземни дренажни, дъждовни и битови канализационни системи) и в съответствие с международните стандарти AS 1145, AS 1254, DIN 16961, DIN 8061, DIN 8062, ASTM – STM 1093, ASTM – F1741 и ASTM – F1697.

Тръбите “Spira Pipe” са резултат на специална патентована технология за производство чрез спирално навиване на uPVC профилирани ленти с ширина между 10 и 20 см., произведени чрез екструдиране и навити на барабани. Възможо е производството на диаметри от 150 мм до 2600 мм.

Произвежданите диаметри са дадени в долната таблица:Произвежданите диаметри са дадени в долната таблица:

150

275*

400

525*

650

775*

900

1100

1600

2100*

2600

175*

300

425*

550

675

800

925*

1200

1700

2200

 

200

325*

450

575*

700

825*

950

1300

1800

2300*

 

225*

350

475*

600

725*

850

975*

1400

1900

2400

 

250

375*

500

625*

750

875*

1000

1500

2000

2500*

 

 

Забележка: Тръбите с диаметри, означени с ”*” се произвеждат по специална поръчка.

При диаметри, равни или по – големи от 600 мм спирално навитите uPVC тръби “Spira Pipe” могат да бъдат армирани с намотки от галванизиран W – профил около тръбата, с оглед повишаване на тяхната здравина по отношение на натоварване от обратния насип и динамично натоварване. Армиращите ленти са със специално оформен профил, така че да се осигури лесен монтаж и едновременно с това да се повиши здравината на тръбите.

"Spira Pipe" могат да бъдат произвеждани, както в заводски условия, така и „на място”, като за целта на строителната площадка се доставят uPVC лентите и армиращите пръстени. Лентите, от които се произвеждат тръбите представляват „Т” оребрени uPVC профили , налични в шест различни вида и размера.

При производство на строителната площадка са възможни различни дължини на тръбите – от шахта, т.е. без снаждане, което скъсява допълнително времето за монтаж и осигурява водоплътността на системата при движения в земната основа.

Възможността за производство на самата строителна площадка оставя без конкуренция тръбите “Spira Pipe” по отношение на транспортните разходи, без значение на превозваните диаметри. С нарастването на големината на диаметрите този фактор играе все по – значителна роля.

Суровината за тръбите "Spira Pipe"

Материалът, от който се произвеждат спирално навитите uPVC тръби “Spira Pipe” се състои от 86% PVC и други седем различни добавки за повишаване якостта и устойчивостта на тръбите по отношение на външни влияния като УВ лъчи, температурни разлики, водоплътност и др.

Хидравлична характеристика на uPvc тръбите "Spira Pipe"

Хидравличният коефициент на грапавина на uPVC тръбите “Spira Pipe” е определен в резултат на изследванията на Южноавстралийския университет. Таблицата вдясно посочва коефициентите според Hazen – Williams, Manning и Darcy – Weisbach.

Почти два пъти по – ниският коефициент на грапавина в сравнение с бетонните тръби (0.008 срещу 0.014 – 0.016) в хидравлично отношение определя необходимостта от по – малък диаметър за осигуряване на един и същ отток. Това води до снижаване на обемите на изкопните и насипните работи, които имат съществен дял в цената на готовата система.

Darcy – Weisbach

(mm) 0.040 – 0.060

Manning

n 0.008 – 0.0085

Hazen – Williams

C 143

Kuffer

K 0.1

 


Механични и физикомеханични свойства на uPVC тръбите "Spira Pipe"

 
 • Здравина – Якостта и съпротивлението на материала са високи, поради много високата дългосрочна стойност на модула на еластичност: 690 МРа. Според натоварването се предоставя възможност за допълнително армиране с метални пръстени.
 • Гъвкавост – За разлика от бетонните тръби и други корави системи uPVC тръбите “Spira Pipe” могат да поемат значителни движения в земната основа, без да се наруши и застраши тяхното функциониране и водоплътност.
 • Устойчивост на износване - uPVC тръбите “Spira Pipe” са много по- устойчиви на износване от провежданите течности и съдържащите се в тях материали, отколкото азбесто-циментовите, бетоновите или стъклопластовите тръби.
 • Устойчивост на химикали – PVC представлява стабилизиран полимер и не се влияе от много киселини, основи, мазнини и соли. По отношение на химичните си свойства uPVC е по-стабилен от PVC и е по-дълготраен материал. От друга страна, PVC не е устойчив на алкохоли, етери, естери и кетони (ацетон), ароматни въглеводороди и хлрони въглеводороди.
 • Температурна устойчивост – Полагат се под земята и не съществува риск да бъдат подлагани на екстремни високи или ниски температури. Работният температурен диапазон на тръбите е между -50С и +600С. В случай, че се изисква специално приложение извън този температурен диапазон, за да се удовлетворят изискванията, съставът на суровината, от която се произвеждат тръбите може да бъде подобрен чрез специални добавки.

Област на приложение на uPVC тръбите "Spira Pipe"

 • Системи за дъждовна канализация
 • Канализационни системи
 • Дренажни системи
 • Водостоци
 • Шахти
 • Кофраж за колони
 • Вентилиращи системи
 • Напоителни канали
 • Сметопроводи

Преимущества на uPVC тръбите "Spira Pipe"

Приложението на спирално навитите uPVC тръби “Spira Pipe” се характеризира с редица преимущества:

По отношение на експлоатацията:

 • Надеждни – много добри физко-механични и химически свойства

 • Гъвкавостта на системата позволява поемането на известни движения в земната основа без да се наруши функцията им. (Това не се осигурява от коравите системи като бетоновите тръби. При тръбопроводите с муфи движенията в земната основа създават проблеми с водоплътността на съединенията.)

 • 50 години експлоатационен живот

По отношение на цената:

 • По-ниска себестойност на изделието. Обуславя се от почти четири пъти по-високия модул на еластичност на uPVC в сравнение с HDPE, което значи много по-малък разход на суров материал.

 • По ниски транспортни и складови разходи, несравними с другите тръбни системи, особено при големи диаметри, поради възможността за производство на самата строителна площадка.

 • Възможност за производство на различни дължини – от шахта до шахта. Избягват се излишни съединения (без допълнителен труд за заварки или допълнително уплътняване на съединенията)

 • По-лесен и по-евтин монтаж – Леки, не е необходима подемна техника при полагането на малки и средни диаметри (както например при бетоновите тръби); лесни съединения.

 • Снижаване на диаметрите в сравнение с бетоновите тръби, поради два пъти по-малкия коефициент на грапавина, което води до намаляване обемите на изкопните и насипните работи – спестяват се време и средства

По отношение на сроковете на строителство:

 • по кратки срокове за изпълнение, поради лесния транспорт и монтаж.