За нас

"ГИМЕКСПОРТ”АД е акционерно дружество, регистрирано през 1993 г., със собствен офис и складова база в гр. София, Герман.  Организационната структура и висококвалифицираният екип специалисти позволяват дружеството да развива:

- строителство на екологични и инфраструктурни обекти;
- търговска дейност с висококачествени продукти и технологии, необходими за промишлено и гражданско строителство, и за инфраструктурни обекти;

През последните 25 години дружеството специализира в изграждането на изолационни и защитни системи на сгради и съоръжения, вкл. :

 • Депа и други съоръжения за твърди битови,строителни,промишлени и опасни отпадъци
 • Подземни конструкции на сгради и метростанции
 • Резервоари и басейни
 • транспортни съоръжения (мостове и виадукти)
 • Хидро-технически съоръжения (канали и тръбопроводи)
 • Рехабилитация и удължаване на самолетни писти

Дружеството е доставило и монтирало успешно изолационните екрани на 93 бр. депа за битови, строителни и промишлени отпадъци, както и на 30 бр. лагуни в селското стопанство, по-престижните, от които са посочени в раздел „Изпълнени обекти”.

През 2018 г. Дружеството успешно реализира един проект в Република Косово – Депо за съхранение на отпадъци Звечан, област Косовска Митровица.

През същия период Дружеството успешно се развива в изграждането на пътната, газовата и жп инфраструктура на страната, чрез доставка и монтаж на висококачествени, сертифицирани продукти, съотвестващи на изискванията на АПИ и НКЖИ:

 • Мрежи и геокомпозити за армиране на асфалт за ограничаване образуването и рзпространяването на пукнатини, при новостроящи се пътни съоръжения, рехабилитация и модернизация на пътища.
 • Високоякостни Геомрежи и Геотекстили  за стабилизация на пътни ЖП трасета основа и откосите около пътя и жп линиите.
 • Мрежи и геокомпозити за ерозионна защита и за площен дренаж.
 • Гъвкав бетон на рула за изолация на канали и канавки.
 • Еластомерни лагери и дилатационни фуги за пътни съоръжения за осигуряване комфорт ина шофиране без шум и вибрации.
 • uPVC спирално навити тръби за водостоци и дренажни системи с гравитачно оттичане, с диаметри от Ø150мм до Ø3600 мм.
 • Хидроизолационна система за виадукти и мостове, съотвестваща на изискванията на АПИ.
 • Хидроизолационна система за Подлези, Основи и покриви на сгради
 • Бентонитови Хидроизолации
 • Нетъкани и Тъкани геотекстили за Филтрация, Дренаж, Разделяне и Защита.
 • Геоклетки за стабилизация и укрепване на терени и откоси.
 • Габиони и матраци за подпорни съоръжения и самоносещи конструкции.
 • Геокомпозити ПП(полипропилен), ПЕВП(полиетилен висока плътност) и естествени влакна(юта,кокос..)
 • Геомембрани ПЕВП и ПЕНП (Полиетилен висока и ниска плътност)

 

„ГИМЕКСПОРТ” АД е член на:

 • Камарата на строителите в България
 • Българската Асоциация за Изолации в Строителството, удостоено със Знак за качество
 • Българската Асоциация по Водите
 • Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Булекопак"

„ГИМЕКСПОРТ” АД е сертифицирано по три международни стандарта ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015 и БДС ISO 45001:2018 и поддържа Интегрирана система за управление на Качеството, Околната среда и Безопасни условия на труд.

Висшето ръководство на "ГИМЕКСПОРТ" АД официално декларира своята политика по управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, която е документирана, внедрена, поддържана и е сведена до знанието на всички лица, работещи под контрола на организацията с цел те да са запознати със своите персонални задължения. Настоящата декларация е достъпна за заинтересованите лица.

Политиката на управление на "ГИМЕКСПОРТ" АД е насочена към осъзнато високо качество на изпълняваните строително-монтажни дейности, пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качествени материали и системи, отговарящи както на националното законодателство, така и на европейските стандарти.

Ръководството на "ГИМЕКСПОРТ" АД прилага своята политика във всички направления от своята дейност, като същата се преглежда периодично, за да се потвърди, нейната непрекъснатост, приложимост и целесъобразност.

Една от стратегическите цели на ръководството е да повишава степента и културата на екоцелесъобразното поведение на дружеството, в съответствие със законовите изисквания, съвременните международни стандарти и критерии при реализацията на основните задачи, стоящи пред дружеството, като отчита постиженията и добрите практики.

Основните насоки, свързани със ЗБУТ и опазване на околната среда се осъществяват при спазване на следните основните принципи:

 1. Превантивност
 2. Йерархичност на мерките за безопасност и здраве при работа
 3. Интегрирани дейности по безопасност и здраве при работа за предотвратяване на промишлените аварии и за опазване на околната среда
 4. Активно участие на работещите
 5. Водеща роля на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда
 6. Планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите
 7. Поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации
 8. Оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление