За нас

„ГИМЕКСПОРТ” АД е акционерно дружество, основано през 1993 година, с регистриран адрес в гр. София, с. Герман. Вече повече от 30 години дружеството предлага висококачествени продукти и технологии, необходими за промишлено и гражданско строителство, както и за инфраструктурни обекти.

През последните години „ГИМЕКСПОРТ“ АД е специализирано в изграждането на изолационни и защитни системи на сгради и съоръжения, включително:

  • Депа и други съоръжения за твърди битови, строителни, промишлени и опасни отпадъци
  • Подземни конструкции
  • Резервоари и басейни
  • Транспортни съоръжения (мостове и виадукти)
  • Хидро-технически съоръжения (канали и тръбопроводи)
  • Рехабилитация и удължаване на самолетни писти 

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя към КСБ - I-ва, II-ра и IV-та група. Компанията е сертифицирана по три международни стандарта ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и поддържа Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд.

„ГИМЕКСПОРТ”АД разполага с най-съвременно оборудване, както и с лицензиран екип от опитни заварчици и супервайзери. Дружеството е доставило и монтирало успешно изолационните екрани на 93 бр. депа за битови, строителни и промишлени отпадъци, както и на 30 бр. лагуни в селското стопанство.

Висшето ръководство на "ГИМЕКСПОРТ" АД официално декларира своята политика по управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, която е документирана, внедрена, поддържана и е сведена до знанието на всички лица, работещи под контрола на организацията с цел те да са запознати със своите персонални задължения. Декларацията за политиката на "ГИМЕКСПОРТ" АД е на разположение на всички заинтересовани страни.

Политиката на управление на "ГИМЕКСПОРТ" АД е насочена към постигане на високо качество на изпълняваните строително-монтажни дейности и пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите чрез използване на качествени материали и системи, отговарящи на националното законодателство и европейските стандарти.

Ръководството на "ГИМЕКСПОРТ" АД прилага своята политика във всички направления от дейността си и редовно я преглежда, за да се увери в нейната непрекъснатост, приложимост и целесъобразност.