Съоръжение за отпадъци на ЕйИЕс Марица-Изток 1

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Нетъкани и Тъкани Геотекстили ПП

 

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни / битови и строителни отпадъци в землището на гр. Гълъбово – 27,5 дка

Вид СМР: Доставка и Супервизия на геосинтетични материали за горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води, Геомрежа и Геотекстил ПП

 

Изграждане на Клетка 4 и Клетка 4 в Депо за неопасни отпадъци - м. Садината – I-ви етап

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Тъкан Геотекстил ПП

 

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на гр.Бяла, обл. Русе – 18,5 дка

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран

Вкл. Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води, Геомембрана ПЕВП и Геотекстил ПП

 

Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на Община . Елена – 27 дка

Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води, Геотекстил ПП

 

Рекултивация на депо за битови отпадъци на община Полски Тръмбеш – 20 дка

Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води,

 

Инсталация за компостиране на гр. Козлодуй

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Мембрана за компост по индивидуален проект

 

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Долни Дъбник – 48.5 дка

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали в горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води, Разделителен Геотекстил, Геомембрана ПЕВП, Предпазен геотекстил, Биоразградима рогозка.

 

Изграждане на Клетка 2 в Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Хасково, Димитровград и с. Гарваново – 30 дка

Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за долен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил

 

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Пордим

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали в горен изолационен екран.

Вкл. Дренажен геокомпозит

 

Депо за неопасни отпадъци на Топлофикация Перник – 76.5 дка

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран.

Вкл. Геомембрана ПЕВП, Защитен Геотекстил, Геомрежа

 

Инсталация за компостиране на гр. Карлово

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Мембрана за компост по индивидуален проект

 

Инсталация за компостиране на гр. Хисар

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Мембрана за компост по индивидуален проект

 

Ново депо за неопасни отпадъци на ТЕЦ Русе – 93 дка

Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали за долен изолационен екран.

Вкл.  Геомембрана ПЕВП, Защитен Геотекстил

 

Техническа рекултивация на клетка 3, етап I на Депо за пепелина и гипс на ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово – 123 дка

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.

Вкл.  Дренажен геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил