Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура

Вид СМР: Доставка и полагане на материали по дъно и откоси на депото и езеро за инфилтрат.

Вкл. Геомембрани ПЕВП, Защитни нетъкани геотекстили ПП, Бентонитова хидроизолация

Година на изпълнение: 2016

Позиция: Подизпълнител