Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасковo, Димитровград

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото

вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защтен нетъкан геотекстил ПП;                  

Изпълнение: 2014 – 2015 г.

Позиция:   Член на консорциум