Изграждане на регионално депо в гр. Плевен към Регионален център за управление на отпадъците

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.

вкл.: Геомембрани ПЕВП, Защѝтен нетъкан геотекстил ПП, Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил, Геоклетъчна система;

Изпълнение: 2014 – 2015 г.

Позиция: Подизпълнител