Депо Ей И Ес Марица-Изток 1 – Клетки 1 и 2

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото,
вкл: 2 вида Геомембрани ПЕВП, Защтен и разделителен нетъкани геотекстили ПП, Дренажен слой от речна промита баластра, Инспекционен и Дренажен тръбопроводи;


Изпълнение: 2008 - 2010 г  и 2012 - 2013 г.

Позиция: Изпълнител и Номиниран подизпълнител