Закриване и рекултивация на Депо за битови отпадъци - с. Долни Богров