print | close

Изграждане на клетка към депо за неопасни отпадъци на Солвей Соди АД


Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил

close