print | close

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, Левски – 11 дка


Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за горен изолационен екран.

Вкл. Бентонитова хидроизолация

close