print | close

Депо за неопасни отпадъци на Топлофикация Русе – 26 дка


Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в долен изолационен екран.

Вкл. Геомембрана ПЕВП, защитен Геотекстил

close