print | close

Техническа рекултивация на клетка 2, етап II на Депо за пепелина и гипс в ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово – 220 дка


Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали в горен изолационен екран.

Вкл. Дренажен геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил

close