print | close

ГИМЕКСПОРТ АД приключи успешно и в срок строителните дейности

25th of November 2020

по техническата рекултивация на клетка II от действащото съоръжение за депониране на отпадъци от дейността на ТЕЦ Eй и Ес Марица-Изток 1 на обща площ 220 дка.

close