print | close

Изграждане на регионално депо в гр. Плевен към Регионален център за управление на отпадъците


Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.

вкл.: Геомембрани ПЕВП, Защѝтен нетъкан геотекстил ПП, Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил, Геоклетъчна система;

close