print | close

Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра


Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали на Клетка 2.1, Ретензионен басейн и Събирателна шахта, вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Геоклетъчна система. Доставка и полагане на баластра по дъно и откоси на Клетка 2.1.

close